Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bitcoin Cursussen bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen.

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Bitcoin Cursussen, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.Deze voorwaarden hanteert Bitcoin Cursussen bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen:

1. ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering, project-of interimmanagement & trainingen tussen Bitcoin Cursussen en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 2. GRONDSLAG OFFERTES Offertes van Bitcoin Cursussen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via een inschrijfformulier dat te vinden is op de website(http://www.bitcoincursussen.nl).1.2 Na inschrijving ontvangt de opdrachtgevereen (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving voorlopigmaakt.Deze geeft nog geen toegang tot de cursus.Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van deaanmeldingen.1.3 Bitcoin Cursussenheeft het recht de cursus te annuleren wanneer 2weken voor aanvang van de voorlopige cursusdatumonvoldoende (<10) voorlopige inschrijvingen zijn.1.4 Bij voldoende(>10)inschrijvingen gaat Bitcoin Cursussenover tot bevestiging van cursus. Hiermee staat de datum van de cursus vast en wordt deze gegeven. Hierop krijgt opdrachtgever een mail betreffende betaling. Na betaling isde inschrijving definitief. Hiernaheeft de opdrachtgever pas toegang tot de cursus.
1.5Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de10 en 20deelnemers per workshop. Zodra de workshop vol zit, wordt de inschrijving automatischgesloten. 4. AANVANG WERKZAAMHEDENBitcoin Cursussenaanvaardt een opdracht na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en een bevestiging hiervan door de opdrachtgever. Bitcoin Cursussenacht een opdracht tevens tot stand te zijn gekomen wanneer –na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht –Bitcoin Cursussendit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. Voordat Bitcoin Cursussenstart met een opdracht dient de opdrachtgever hiermee nadrukkelijk of stilzwijgende in te stemmen. 5. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN Bitcoin Cursussenzal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 6. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Bitcoin Cursussennodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als Bitcoin Cursussendaarom verzoekt, biedt de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluitingen en, desgewenst, een fax-en datanetaansluiting aan ten behoeve van de adviseur van Bitcoin Cursussen.7. PERSONEEL Adviesteam en wijzigingen daarbinnen Bitcoin Cursussenbepaalt welke personen de verleende opdracht zullen uitvoeren. Bitcoin Cursussenkan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht of voor andere redenen noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Bitcoin Cursussenplaatsvinden. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding
onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Dit geldt ook voor ingehuurde derden (zoals zelfstandige adviseurs). 8. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis-en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Bitcoin Cursussennoodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 9. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Bitcoin Cursussendit de opdrachtgever zo spoedig mogelijkmelden.Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Bitcoin Cursussende noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT De duur van de opdracht kanbehalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Bitcoin Cursussenverkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Bitcoin Cursussenkan dan ook niet van tevoren exact aangevenhoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Bitcoin Cursussenhierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Bitcoin Cursussen, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11. ANNULERING TRAINING DOOR OPDRACHTGEVER (OPEN INSCHRIJVING) De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijkof via emailte annuleren. Als datum van annulering geldt de datum van het poststempel of e-maildatum. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering of wijzigen voor de inwerkingtreding van de termijn als bedoeld in 12.1, maximaal € 50-excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht. 13.1 Annulering door de opdrachtgever van de training kan tot tweeweken voor aanvang van de eerste training dag op de administratiekosten zoals hiervoor bedoeld na, kosteloos geschieden. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van de eerste dag wordt 30% van de prijs van de training berekend. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door opdrachtnemer toegezonden facturen. 12. WIJZIGING TRAINING DOOR OPDRACHTGEVER (OPEN INSCHRIJVING) In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, zijn training wijzigt wordt 30% van de prijs van de training doorberekend. Deze wijzigingskosten zijn separaat van de reguliere kosten van de betreffende training. 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM Schriftelijke stukken, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoeringvan de opdracht en in het adviesresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Bitcoin Cursussen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Bitcoin Cursussen. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 14. VERTROUWELIJKHEID Bitcoin Cursussenis verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Bitcoin Cursussenzal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Bitcoin Cursussenaan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Bitcoin Cursussen, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
15. AANSPRAKELIJKHEID Bitcoin Cursussenis aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bitcoin Cursussenvan de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bitcoin Cursussenvoor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Bitcoin Cursussenverstrekt geen financieel advies. Financiële schade opgelopen door kopen danwel verkopen van Bitcoin of andere cryptovaluta kan niet verhaald worden op Bitcoin Cursussen.16. TOEPASSELIJK RECHT Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.17. KLACHTENPROCEDURE Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de adviesopdracht en/of training tekortkomingen worden geconstateerd, kan de opdrachtgever binnen een termijn van twee weken na beëindiging van de opdracht en/of training een klacht indienen. Dat kan op de volgende wijzen: 1) digitaal via info@Bitcoin Cursussen.nlo.v.v. klacht 2) schriftelijk naar het volgende adres Bitcoin Cursussent.a.v. J. de KuijperKarspeldreef 14171104SEAmsterdamBitcoin Cursussenhandelt de klacht vervolgens af, rekening houdend met de volgende uitgangspunten: • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Bitcoin Cursussen. • Bitcoin Cursussenhoudt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen • Bitcoin Cursussenneemt alleen klachten in behandeling die voorzien zijn van NAW-gegevens en de datum van de melding.
• Bitcoin Cursussenreageert zo snel als mogelijk op klachten, maar hanteert in ieder geval de volgende termijnen: o Binnen één week wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de indiener. o Bitcoin Cursussengeeft binnen drie weken na ontvangst van de klachteen adequate, schriftelijkereactieo Bitcoin Cursussenkan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd. • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en Bitcoin Cursussen, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg wordt gekozen. 18. GESCHILLENREGELING Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Maart 2018,Bitcoin Cursussen,KvK nummer:71500650,BTW nummer:NL858739392B01